Reglemente

Detta regelverk omfattar alla eventuella fiskare (nedan benämnda ”Parterna”) som under ledning av Jens Nilsson (nedan benämnd ”Reiseleiter”) deltar i, av Reiseleiter, anordnade höst- och/eller vårfisken.

Bakgrunden till detta regelverk är Reiseleiters eminenta idé om att Parternas höst- och vårfisken även ska betraktas som en fisketävling vid namn, och i detta regelverk benämnd, ”Greven Cup”. Vinnaren av Greven Cup kommer vidare traditionsenligt tilldelas en vandringspokal vid namn, och i detta regelverk benämnd, ”Greven”.  En så känsloladdad och prestigefylld fisketävling, som Greven Cup utgör, behöver givetvis ett tydligt regelverk för att undvika att sätta Parternas vänskap på spel. Parterna är väl införstådda med att Greven Cup är en tävling för gentlemän som förutsätter ärlighet fiskebröder emellan.

Mot ovanstående bakgrund har Parterna överenskommit om följande

1 § Tävlingssubjekt

Parterna tävlar per ekipage. Varje ekipage kan givetvis ha olika antal tävlande, även om 2 tävlande per ekipage förespråkas och av hävd är det normala. Greven Cup är en lagtävling och inget solokör varför endast ekipage om 2 eller fler med ett adekvat, och av Grevens apostlar godkänt, Team-namn kan tilldelas den åtråvärda Greven.

Reviderad lydelse per den 10 oktober 2012.

2 § Tävlingstid

Bestäms av Parterna med 2/3-dels majoritet. Part kan dock alltid kräva 3 dagars tävlingstid. Om part/parter ej kan fiska 3 dagar har de antagligen ett socialt problem på hemmaplan att ta tag i, sådana problem lämnas utan avseende i Greven Cup.

3 § Tävlingsutrustning

Det står parterna fritt att välja den fiskeutrustning de själva finner passande. All form av nätfiske är dock givetvis strängt förbjuden. Bakgrunden till att nätförbudet ens behöver nämnas är att det vid Parternas tidigare sammankomster, hur orimligt det än må låta, med framgång fiskats med enbart håv.

4 § Tävlingsobjekt

Tävlingsobjekt i Greven Cup är fiskarten gädda, bland artens belackare även benämnd slemtuta, vars latinska och vetenskapliga namn är Esox Lucius. Endast Esox Lucius renderar i poäng – all annan fångst står utom tävlan även om det länge tvistades om huruvida felkrokad brax borde rendera i en pinne eller ej.

5 § Poängberäkning

Poäng i Greven Cup utgår enligt följande:

(i)   Varje tävlingsdag utdelas poäng för antal fångade Esox Lucius. Det team som fångat flest Esox Lucius erhåller 10 poäng, näst flest 5 poäng & övriga medverkande team blir smärtsamt poänglösa i detta delmoment. Det åligger alltjämt varje ekipage att hålla reda på totalt antal fångade Esox Lucius per dag, då det totala antalet fångade Esox Lucius under Greven Cup är utslagsgivande vid ett eventuellt oavgjort slutresultat. Med ”fångad” avses Esox Lucius som fångats i enlighet med vad som i 3 § angivits samt som enligt allmänt fiskeförnuft bör betraktas som fångad och inte tappad fisk. Att ha ”tagit i tafsen” räknas som fångad.

(ii) Vidare utgår för varje dygn under tävlingsperioden (00.00 – 23.59) poäng för de 3 största fiskarna. Den största fisken erhåller 8 poäng, den näst största 6 poäng och den tredje största 4 poäng. Eftersom så inbitna fiskare som de som deltar i Greven Cup tenderar att inte ens titta mot vågen när fisk under viss vikt fastnat på kroken så räknas enbart fångster över 3 kilo. Endast faktiskt vägda fångster ger poäng.

(iii) Avslutningsvis skall givetvis fångster modell större premieras lite extra. För fångst över 5 kilo utgår därför bonuspoäng med 1 poäng per kilo fisk. Från och med 7 kilo utgår ytterligare 1 bonuspoäng per kilo fisk och från och med 10 kilo utgår ytterligare 2 bonuspoäng per kilo fisk. Endast faktiskt vägda fångster ger poäng. Exempel: Esox Lucius á 11,2 kilo ger 11+5+4=20 poäng.

Om antalet deltagare i ett ekipage avviker från det normala enligt vad som angivits i 1 § kommer antal fångade gäddor per dag att divideras med antalet deltagare per ekipage och multipliceras med 2 innan poäng utdelas enligt 5 § (i). Vidare, om antalet deltagare i ett ekipage avviker från det normala enligt vad som angivits i 1 § kommer total erhållen poäng enligt 5 § (ii) & enligt 5 § (iii) att divideras med antalet deltagare per ekipage och multipliceras med 2. Beräkning sker per hel tävlingsdag & det högsta antalet deltagare per ekipage och dag gäller vid beräkning.

Reviderad lydelse per den 25 januari 2014 av den tidigare reviderade lydelsen per den 10 oktober 2012.

6 § Humbug

All form av humbug och bedrägligt beteende kommer bestraffas med uteslutning, antagligen på livstid.

Avslutningsvis, till alla gentlemän som suktar efter att få lyfta Greven, SKITFISKE!